Autofit

AUTOFIT je medzinárodná sieť autoservisov, založená v polovici 90. rokov, a patrí medzi priekopníkov autoservisných konceptov. Značka AUTOFIT je zastúpená vo viac ako 16 krajinách Európy, čo ju robí naozaj medzinárodnou. Všetky servisy spĺňajú požiadavky na vybavenie servisu a poskytované služby. Garantom siete je spoločnosť TROST, najväčší dodávateľ náhradných dielov v Európe.

Profesionálne riešenie

Inšpekčné prehliadky vozov všetkých značiek sú vykonávané v autoservisoch AUTOFIT podľa predpísaných intervalov daných výrobcom vozidla, pričom pravidelnú údržbu je možné vykonávať aj pre vozy v záruke. Autoservisy využívajú najnovší software, ktorý obsahuje všetky informácie pre jednotlivé modely vozidiel.

Pracovník servisu má všetky potrebné informácie o technických parametroch Vášho automobilu, rovnako ako informácie o servisných úkonoch. Na základe týchto informácií dokáže kompetentný pracovník naplánovať a pripraviť nasledujúcu prehliadku, ale aj potrebné náhradné diely požadované pre jej vykonanie. V prípade, že počas prehliadky zistí nejakú chybu, systém mu poskytne informácie, ako pri odstraňovaní postupovať.

V autoservisoch AUTOFIT sú vykonávané sezónne kontroly vozidel (zimné obdobie, letné obdobie, prázdniny, klimatizácie atď.) tak, aby Vaše vozidlo bolo vždy v perfektnom stave. Všetci pracovníci servisu sú pravidelne školení na zvládanie najmodernejších systémov Vášho vozidla. Vďaka tomu je servis pripravený zvládnuť opravu Vášho vozidla na rovnako vysokej úrovni ako autorizovaný servis bez straty záruky.

Bloková výnimka

Čo znamená bloková výnimka?

Už viac ako osem rokov uplynulo od doby, čo Európska komisia prijala rozsiahlu reformu pravidiel hospodárskej súťaže pre oblasť predaja a servisu motorových vozidiel. Aj napriek tomu je do dnešnej doby pre celú radu ľudí z oboru, ale predovšetkým pre spotrebiteľov a zákazníkov, tzv. "Bloková výnimka", resp. Nariadenia komisie (EÚ) č. 461/2010 z 27. mája 2010 veľkou neznámou. "Bloková výnimka" si kladie za cieľ predovšetkým zvýšiť konkurenciu v obore, a tým priniesť jednotlivým zákazníkom širšiu ponuku a zároveň aj finančnú výhodu pri nákupe a servise všetkých vozidiel.

V praxi to pre Vás, ako majiteľa vozidla, znamená predovšetkým väčšiu možnosť voľby.
V skratke sa dá povedať, že vďaka blokovej výnimke máte teraz možnosť rozhodnúť sa, či svoje nové vozidlo zveríte do starostlivosti autorizovanému servisu, alebo sa rozhodnete pre nezávislý servis. Rozhodnutie je už len na vás.

Môže nezávislý autoservis opravovať vozidlá v záruke a pritom použiť náhradné diely od iného dodávateľ, ako od priameho výrobcu vozidla?

Výrobca vozidla môže napadnúť platnosť záruky tým, že došlo k neodbornému zásahu do vozidla (neodborne prevedenou opravou, alebo údržbou). Nesmie ale napádať platnosť záruky tým, že všetky opravy a údržby v záručnej dobe budú a môžu byť prevádzané len v autorizovaných servisoch, lebo tým by zásadne obmedzoval prirodzenú súťaž na trhu opráv automobilov § 4 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z.z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky.

Riadne prevedená oprava, alebo údržba v neautorizovanom servise preto nemôže mať žiadny vplyv na platnosť záruk, ktorá je daná od výrobcu.

Výrobca vozidla môže vyžadovať použitie výhradne svojich originálnych náhradných dielov pre opravy, ktoré sú ešte v záruke (reklamácie), nie však pre opravy a údržby vozidla v priebehu záručnej doby, ktorá platí pre majiteľ vozidla. Pri takejto oprave, alebo údržbe je možné použiť aj iný, ako výrobcom doporučený náhradný diel, bez toho aby sa tým ohrozila platnosť záruky.

Aj nezávislý servis môže pre Vás vykonávať servisné prehliadky predpísané výrobcom, opravy a výmeny prevádzkou opotrebovaných dielov, opravy po havárii atď.

Poznámka: Bloková výnimka sa netýka záručných opráv, teda výmen a opráv dielov s výrobnou chybou.

Ako je to s náhradnými dielmi?

Väčšina motoristického národa stále ešte žije v presvedčení, že najlepšími náhradnými dielmi sú tzv. originálne diely priamo od výrobcu vozidla. Nič proti tomuto presvedčeniu, ale v prvej rade by sme si mali uvedomiť, že až 80% všetkých dielov na vozidle, nepochádza od výrobcu automobilu! Trh s náhradnými dielmi bol vďaka blokovej výnimke otvorený.

Dnes sa ponúkajú zákazníkom diely priamo od výrobcov vozidiel (ktoré im dodávajú výrobcovia dielov), ale aj náhradné diely priamo od výrobcov dielov a komponentov. Takéto diely sú absolútne zhodné a líšia sa iba ich cenou. Diely od výrobcov vozidiel sa pohybujú poväčšine vždy vo vyšších cenových reláciách – možno pre to, že sú označené logami jednotlivých značiek automobiliek.

Aké ďalšie výhody pre nezávislý servis z novej blokovej výnimky vyplývajú?

Je to predovšetkým prístup k technickým informáciám, diagnostickému, či inému vybaveniu s nástrojmi, ktoré sú nutné k opravám a údržbe motorových vozidiel, alebo súvisiacim ekologickým opatreniam, ako aj k príslušnému programovému vybaveniu, alebo odbornej inštruktáži.

Prístup musí zahŕňať najmä možnosť neobmedzeného využívania elektronických a diagnostických systémov motorového vozidla, programovať tieto systémy podľa štandardných postupov dodávateľa, využiť návody k opravám a údržbe, alebo informácie nutné pre používanie diagnostických a údržbárskych zariadení, ako i ďalšie vybavenie.

Prístup musí byť ďalej poskytovaný nediskriminačnou - primeranou formou a poskytované údaje musia mať prakticky využiteľnú formu.

Výrobca vozidla je teda povinný nezávislému servisu poskytnúť za podobných podmienok ako autorizovanému servisu vyššie uvedené informácie, nástroje alebo iné vybavenie (napr. špeciálne náradie, diagnostické zariadenia, atď.).

Ešte ste sa nerozhodli?

Ak máte akékoľvek pochybnosti, alebo otázky, obráťte sa na nás. Všetko Vám radi vysvetlíme.